Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Súkromie našich návštevníkov a používateľov webovej stránky si nesmierne ceníme, a preto kladieme dôraz na ochranu osobných údajov.

 

V tejto časti poskytujeme všetky potrebné informácie k tomu, aby ste boli ako návštevník a používateľ webovej stránky www.nikafit.sk oboznámený s tým, aké osobné údaje získavame, na aké účely ich spracúvame, s kým ich zdieľame, aké máte práva a ako nás môžete kontaktovať v prípade ďalších otázok týkajúcich sa spracúvania osobných údajov.

 

V prípade, že nastanú akékoľvek zmeny týkajúce sa spracovania a ochrany osobných údajov, budeme Vás o nich informovať prostredníctvom aktualizácií na našej webovej stránke. Odporúčame Vám, aby ste si túto internetovú adresu uložili a pravidelne si tieto zásady prezerali.

 

Návštevou a/alebo používaním webovej stránky www.nikafit.sk dávate vyslovený súhlas s pravidlami a postupmi opísanými v tejto časti. Vždy, keď navštívite a/alebo používate tento web, súhlasíte s naším zhromažďovaním, používaním a zverejňovaním údajov (ktoré poskytnete) v takom rozsahu, ako je to opísané v tejto časti.

 

Informácie, ktoré môžeme získať a spracúvať

 

Môžeme získať, zhromažďovať a spracúvať informácie rôzneho typu, ktoré Vás identifikujú. Môže ísť napríklad o tieto údaje:

 • Váš titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, číslo OP.
 • Kontaktné údaje, ako napr. bydlisko, e-mail, telefónne číslo.
 • Údaje týkajúce sa Vášho zamestnania.
 • Ak ste FO – podnikateľ, môžeme spracúvať aj Vaše osobné údaje, ako IČO, DIČ, IČ DPH, obchodné meno a miesto podnikania.
 • Údaje o osobách konajúcich v mene PO (napr. osobné údaje o konateľoch, členoch predstavenstva, poverených či splnomocnených osobách).
 • Komentáre, fotografie, video záznamy.
 • Údaje súvisiace s používaním webovej stránky, akými sú napr. súbory cookies.
 • Údaje o pridelení IP adresy, type prehliadača, jazyku a čase Vašej návštevy.
 • Údaje pochádzajúce z verejne prístupných zdrojov, ako napr. údaje uvedené na sociálnych sieťach alebo Vami zverejnené údaje na webových stránkach.
 • Údaje týkajúce sa webovej analytiky, napr. URL poslednej webovej stránky, ktorú ste navštívili pred príchodom na našu stránku, preferencie a nastavenia, reklamy, na ktoré ste klikli alebo si na našej stránke prezerali (ak existujú), ako dlho ste zostali na našej stránke, aké funkcie ste používali a pod.

 

Môžeme taktiež kombinovať osobné informácie, ktoré dostávame z rôznych zdrojov.

 

Účely spracovania osobných údajov

 

Nami získané, zhromaždené a spracované informácie majú širokospektrálne využitie. Pomáhajú nám napríklad:

 • Komunikovať s Vami.
 • Vykonávať marketingové aktivity.
 • Zlepšovať a prispôsobovať webovú stránku pre komfortnejší zážitok.
 • Vykonávať obchodné operácie (napr. poskytovať ponuky, ktoré by Vás mohli zaujímať).
 • Verejne zobrazovať spätnú väzbu a komentáre, ktoré ste uverejnili v súvislosti s našou stránkou na iných platformách.
 • Analyzovať používanie našej webovej stránky.
 • Identifikovať potenciálnu hrozbu a chrániť nás pred potenciálnym zneužitím našej webovej stránky.
 • Presadzovať naše Všeobecné zásady a podmienky používania stránky.

 

Zdieľanie osobných údajov

V niektorých prípadoch Vaše osobné údaje poskytujeme iným subjektom (príjemcom). Ide napríklad o tieto prípady:

 • Poskytnutie niektorých osobných údajov tretím stranám, ak je to dovolené alebo požadované právnymi predpismi (napr. sprístupnenie štátnym orgánom v súlade s právnymi predpismi).
 • Poskytnutie našim dodávateľom/partnerom, ktorí nám na základe zmluvy poskytujú rôzne produkty, v rámci ktorých dochádza k spracovaniu Vašich osobných údajov.
 • Môžeme povoliť reklamným spoločnostiam zobrazovať reklamy na našej stránke – tieto spoločnosti môžu používať nástroje na sledovanie, napr. súbory cookies, aby zhromažďovali informácie o zariadeniach používaných na prezeranie alebo interakciu s ich reklamami. Môžeme tiež povoliť inzerentom, reklamným spoločnostiam, aby zhromažďovali informácie, ktoré sledujú Vaše používanie našej stránky, sledujú počet zobrazených reklám, merajú výkonnosť a zobrazujú reklamy zacielené na Vás.

 

Ak uverejňujete informácie o sebe alebo o iných, prípadne komunikujete s ostatnými prostredníctvom tejto stránky, nezabudnite, že nemôžete mať kontrolu nad tým, kto číta Vaše príspevky, čo robia s Vašimi informáciami a pod. Toto platí všeobecne pre internetový (a akýkoľvek) priestor. Odporúčame Vám, aby ste pri zverejňovaní osobných údajov boli opatrní.

 

Vaše práva súvisiace s ochranou osobných údajov

 

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte nasledovné práva:

 

Právo na prístup k osobným údajom – máte právo požiadať o potvrdenie, či sa o Vás spracúvajú osobné údaje. V prípade, že tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom. Na požiadanie Vám poskytneme osobné údaje, ktoré sa spracúvajú.

Právo na opravu osobných údajov – máte právo na opravu/zmenu nesprávne poskytnutých osobných údajov alebo na doplnenie neúplných osobných údajov.

Právo na vymazanie osobných údajov („právo na zabudnutie“) – máte právo na to, aby Vaše osobné údaje boli vymazané a prestali sa spracúvať. Ide o tieto prípady:

 1. osobné údaje už nie sú potrebné, pretože účel, na ktorý boli získané alebo inak spracúvané, už neexistuje;
 2. odvolali ste svoj súhlas/namietali ste voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú;
 3. spracúvanie osobných údajov nie je v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – máte právo na to, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov, ak:

 1. napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho nám overiť správnosť osobných údajov;
 2. spracúvanie osobných údajov je protizákonné a rozhodnete sa, že namiesto žiadania o výmaz osobných údajov budete žiadať o obmedzenie ich spracúvania;
 3. už Vaše osobné údaje na účely spracúvania nepotrebujeme, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo namietať proti spracúvaniu – v primeranej situácii máte právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov.

Právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností máte ako dotknutá osoba právo požiadať o prenos osobných údajov na inú tretiu stranu podľa výberu. Podotýkame, že v danom prípade nie sme zodpovední za to, ako budete s takýmito osobnými údajmi nakladať, alebo ako bude tieto údaje spracúvať spoločnosť, ktorá údaje príjme.

Právo odvolať súhlas – ak ste predtým súhlasili so spracovaním osobných údajov, tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

Právo podať sťažnosť – pokiaľ sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame v rozpore s platnými právnymi predpismi, máte právo podať sťažnosť na príslušný štátny orgán vykonávajúci dozor nad ochranou osobných údajov (napr. Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky).

 

Doba uchovávania osobných údajov

Dĺžka uchovávania osobných údajov závisí od účelu, pre ktorý osobné údaje spracúvame. Pracujeme s rôznymi údajmi rôzneho charakteru, z tohto dôvodu sa doba uchovávania osobných údajov môže líšiť.

 

Bezpečnosť

Pri zaobchádzaní s osobnými údajmi kladieme dôraz na bezpečnosť. Prijímame vhodné bezpečnostné, elektronické, organizačné, personálne, technické a iné opatrenia, aby sme zabezpečili ochranu osobných údajov pred neoprávneným prístupom, pozmenením, zverejnením či akýmkoľvek poškodením, zničením, stratou alebo iným zneužitím osobných údajov.

 

Cookies

Súčasťou ochrany osobných údajov sú aj krátke textové súbory – cookies. O ich funkcionalite sa môžete dozvedieť viac v individuálnej sekcii.

 

Odkazy tretích strán

Webová stránka www.nikafit.sk môže odkazovať na webové stránky prevádzkované tretími stranami, ktoré nekontrolujeme. Nesledujeme, nekontrolujeme ani neschvaľujeme postupy zhromažďovania informácií, ani súkromia tretích strán. Odporúčame Vám, aby ste sa oboznámili s postupmi ochrany osobných údajov všetkých navštívených webových stránok. Tieto zásady sa vzťahujú výlučne na informácie, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom tejto stránky a nevzťahujú sa na webové stránky tretích strán.

 

Kontakt

V prípade, ak máte akékoľvek otázky, požiadavky alebo pripomienky týkajúce sa ochrany osobných údajov, obráťte sa na nás a napíšte nám e-mail.

 

Uverejnené 1. októbra 2020.