Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky („obchodné podmienky“; „VOP“) sú neoddeliteľnou súčasťou stránky www.nikafit.sk („stránka“; „web“; „webová stránka“) a/alebo ďalších projektov, ktoré realizujeme. Všeobecné obchodné podmienky sú prepojené so všeobecnými zásadami a podmienkami používania („zásady“; „podmienky“).

 

Podmienkou vykonania obchodnej transakcie na tejto stránke je akceptácia týchto všeobecných obchodných podmienok, ktoré súvisia s uzavretím kúpnej zmluvy. Kupujúci vykonaním nákupu potvrdzuje, že sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a že s nimi súhlasí.

 

Obsah týchto všeobecných obchodných podmienok

 1. Úvodné ustanovenia
 2. Produkt
 3. Cena a platba
 4. Uzatvorenie kúpnej zmluvy
 5. Ustanovenia o členstve
 6. Vrátenie platby
 7. Autorské právo
 8. Ochrana osobných údajov
 9. Alternatívne riešenie sporov
 10. Záverečné ustanovenia

 

 1. Úvodné ustanovenia

Prevádzkovateľom tejto webovej stránky a/alebo ďalších projektov je Nikola Kotláriková – nikafit.sk, K. Šmidkeho 2608/5, 911 08 Trenčín, IČO: 53341198. Zároveň prevádzkovateľ vystupuje ako predávajúci konkrétnych produktov.

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú súčasťou kúpnej zmluvy medzi nami a Vami, ktorá vznikne Vašou registráciou na stránke www.nikafit.sk a/alebo objednaním/zakúpením produktu zo stránky, pokiaľ sa nedohodneme na špecifickej úprave. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú aj na uzatváranie zmlúv realizovaných na diaľku.

 

 1. Produkt

V ponuke sú rôzne produkty, ku ktorým sa vzťahujú osobitné pravidlá a podmienky.

 

Prístup k obsahu za platenie členstva

V okamihu, keď odošlete vyplnený registračný formulár a vykonáte platbu za produkt, Vaša uskutočnená akcia bude spracovaná a bude viesť k tomu, aby ste mali prístup k zakúpenému produktu.

 

Členstvo vzniká v momente, kedy Vám e-mailom alebo iným dostupným spôsobom potvrdíme vznik členstva. V takomto prípade je uzavretá kúpna zmluva. Podmienkou vzniku členstva je fakt, že na náš bankový účet bude prijatá Vami vykonaná platba.

 

Stávate sa buď dočasným, alebo trvalým členom, ktorý má prístup k spoplatnenému obsahu.

 

Trvanie členstva je ohraničené a závisí od konkrétneho druhu produktu.

 

Niektoré produkty vyžadujú, aby ste pravidelne platili členské v stanovených intervaloch, a tým dostávali opätovný prístup k produktu.

 

Rovnako, aj ceny produktu sa odlišujú. Bližšie informácie sú uvedené pri ponuke samotného produktu.

 

Produkt je prístupný cez webové prehliadače, napr. Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla, Opera, Safari a pod. Pre používanie produktu je potrebné vlastniť príslušné zariadenia, napr. počítač, notebook, tablet, mobil (smartfón), ktoré obsahujú internetové pripojenie a umožňujú prístup k produktu.

 

V prípade, že daný produkt nefunguje korektne, najprv sa uistite, že všetky Vaše zariadenia sú v poriadku (napr. nefunkčnosť produktu v dôsledku slabého internetového pripojenia). Ak by sa vyskytli závažné chyby, komplikácie alebo iné problémy, kontaktujte nás.

 

 1. Cena a platba

Za príslušný produkt ste povinný zaplatiť sumu vo výške, ktorá je uvedená pri ponuke produktu.

 

(V tejto názornej ukážke môže byť použitá fiktívna suma za účelom demonštrovania situácie.)

 

Ceny programov sú dvojzložkové. Súvisí to so spoluprácou s rôznymi organizáciami.

Napr.: Ak si zakúpite program DOBRÁ JOGA v hodnote 19,90 €/mesiac, časť z tejto sumy bude vyčlenená a vyplatená konkrétnej organizácii, s ktorou kooperujeme (napr. zo sumy 19,90 €/mesiac bude 5 € prislúchať konkrétnej neziskovej organizácii alebo občianskemu združeniu).

 

Úhradu kúpnej ceny môžete vykonať nasledujúcimi spôsobmi:

 • úhrada kúpnej ceny vopred – prevod na bankový účet.

 

Cena za produkty je uvedená v mene EUR.

 

Ceny ponúkaných produktov sa môžu líšiť. Nemôžeme zaručiť, že suma, ktorú ste uhradili, je najnižšia dostupná cena, historicky najnižšia alebo najlepšia cena.

 

V prípade, ak sa budú meniť ceny produktov, o tejto skutočnosti Vás informujeme možným dostupným spôsobom v dostatočnom časovom predstihu.

 

 1. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

Doručená objednávka (registrácia) musí byť validovaná (napríklad overená správnosť údajov, prijatá platba na bankový účet). Ďalšie kroky z našej strany budú viesť k tomu, aby ste dostali prístup k zaplatenému produktu a mohli ho používať. V takomto prípade je kúpna zmluva uzatvorená.

 

 1. Ustanovenia o členstve

Registrácia: Aby ste mohli používať produkt, musíte si vytvoriť používateľské konto. Je potrebné sa zaregistrovať ako člen zadaním používateľského mena, hesla, platnej e-mailovej adresy a je potrebné poskytnúť platné informácie o kreditnej karte (prípadne ďalšie požadované náležitosti). Je potrebné poskytnúť úplné, presné a pravdivé znenie registračných údajov. V prípade, že nastane vo Vašich registračných informáciách zmena, túto skutočnosť nám treba oznámiť.

 

Používateľské meno: Nesmiete používať meno niekoho iného; meno, ktoré porušuje akékoľvek právo tretej strany alebo meno, ktoré je obscénne alebo v rozpore s dobrými mravmi.

 

Nekomerčné použitie: Používanie stránky a produktov je určené iba na osobné účely. Členovia nesmú používať produkt v súvislosti s akýmkoľvek obchodným úsilím. Používatelia (a členovia) stránky nesmú zneužívať informácie získané zo stránky alebo produktu na to, aby kontaktovali, inzerovali alebo predávali svoje produkty ostatným používateľom (a členom) tejto stránky. Organizácie, spoločnosti a/alebo podniky nesmú používať produkt a stránku na žiadny účel, pokiaľ to výslovne neschválime. V prípade záujmu o spoluprácu nás kontaktujte.

 

Bezpečnosť používateľského účtu: Zodpovedáte za všetky aktivity, ktoré sa vyskytnú na Vašom používateľskom účte, vrátane akejkoľvek aktivity neoprávnených používateľov. Odporúčame Vám, aby ste Váš používateľský účet používali výlučne len Vy. Odporúčame Vám zabezpečiť dôvernosť Vášho hesla. Ak používate zariadenie, ku ktorému majú prístup aj ostatní, musíte sa po používaní produktu odhlásiť z Vášho používateľského účtu. Ak sa dozviete o akomkoľvek neoprávnenom prístupe k svojmu používateľskému účtu, musíte zmeniť svoje heslo a okamžite nás kontaktovať.

 

 1. Vrátenie platby

Pokiaľ nie ste so službou spokojný, máte možnosť do 14 dní od získania prístupových údajov požiadať o vrátenie peňazí. Budeme radi, ak uvediete aj svoj dôvod nespokojnosti. Naším cieľom je neustále sa zlepšovať.

 

Táto peňažná suma určená na vrátenie však bude znížená o časť sumy, ktorou už nedisponujeme (z dôvodu spolupráce s konkrétnymi organizáciami). Bližšie odôvodnenie je v bode 3. Cena a platba.

 

 1. Autorské právo

Autorské právo a duševné vlastníctvo sú upravené v časti všeobecné zásady a podmienky používania.

 

 1. Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov je bližšie popísaná v častiach ochrana osobných údajovcookies.

 

 1. Alternatívne riešenie sporov

Ak nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu alebo ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, máte možnosť obrátiť sa na nás so žiadosťou o nápravu.

 

Ak sme Vašu žiadosť o nápravu zamietli alebo na ňu neodpovedali do 30 dní odo dňa jej odoslania, máte podľa § 3 ods. 6 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov právo za účelom ochrany svojich spotrebiteľských práv podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.

 

Riešiť spor možno mimosúdne. Takéto riešenie sa začína Vaším návrhom, ktorý je možno podať písomne v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môžete použiť formulár, ktorý je dostupný na webovom sídle subjektu alternatívneho riešenia sporov.

 

Subjektami alternatívneho riešenia sporov sú Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk), prípadne iné subjekty zapísané do zoznamu subjektov alternatívneho riešenia sporov, ktorý vedie Ministerstvo hospodárstva SR (www.mhsr.sk).

 

V prípade cezhraničného sporu máte právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum (www.esc-sr.sk), ktoré Vám poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie Vášho sporu.

 

Máte právo na mimosúdne riešenie prípadného sporu. Dá sa to prostredníctvom európskej platformy riešenia sporov on-line (ec.europa.eu/consumers/odr).

 

 1. Záverečné ustanovenia

Vyhradzujeme si právo tieto všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek jednostranne meniť. V prípade zmeny Vám oznámime túto skutočnosť vhodným spôsobom (napr. e-mailom alebo zverejnením nového znenia na dostupnom a viditeľnom mieste v rámci tejto webovej stránky). Pokračovaním v používaní webovej stránky a/alebo ďalších projektov a/alebo uskutočnením ďalšej platby prejavujete súhlas s takýmto novým znením. V prípade, ak s novým znením nesúhlasíte, máte právo odstúpiť od zmluvy najneskôr do 15 dní od vykonania zmien vo všeobecných obchodných podmienkach.

 

V odôvodnených prípadoch nie sme povinní uzavrieť s Vami zmluvu (napr. ak ste ju predtým už porušili).

 

Vyplnením registračného formulára, ktorý vedie ku kúpe produktu, resp. uzatvorením kúpnej zmluvy súhlasíte s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a prehlasujete, že ste mali možnosť oboznámiť sa s nimi pred jej uzavretím.

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky platia od 1. októbra 2020.