Všeobecné zásady a podmienky používania

Všeobecné zásady a podmienky používania

Všeobecné zásady a podmienky používania („zásady“; „podmienky“) stránky www.nikafit.sk („stránka“; „web“; „webová stránka“) a/alebo našich ďalších projektov sú platné od 1. októbra 2020.

 

Predtým, než stránku začnete používať, je dôležité, aby ste sa oboznámili so všeobecnými zásadami a podmienkami používania tejto webovej stránky, nakoľko je na nich založená celková pôsobnosť webovej stránky www.nikafit.sk.

 

Pokiaľ s týmito všeobecnými zásadami a podmienkami nesúhlasíte, nemali by ste túto webovú stránku používať.

 

Obsah týchto všeobecných zásad a podmienok používania

 1. Úvodné ustanovenia
 2. Zásady a podmienky používania
 3. Prehlásenie o odbornom poradenstve
 4. Vylúčenie zodpovednosti
 5. Ochrana osobných údajov
 6. Nekomerčné použitie stránky
 7. Obmedzenia súvisiace s obsahom
 8. Požiadavky na používateľov
 9. Publikovaný obsah od používateľov
 10. Odškodnenie
 11. Odkazy a obsah tretích strán
 12. Autorstvo a duševné vlastníctvo
 13. Záverečné ustanovenia

 

 1. Úvodné ustanovenia

Tieto všeobecné zásady a podmienky používania upravujú používanie webovej stránky www.nikafit.sk. Vzťahujú sa taktiež na všetky ostatné stránky a/alebo podstránky, ktoré sú prevádzkované stránkou www.nikafit.sk, prípadne na iné projekty pod našou pôsobnosťou.

Poskytovateľom a prevádzkovateľom webovej stránky je Nikola Kotláriková – nikafit.sk, K. Šmidkeho 2608/5, 911 08 Trenčín, IČO: 53341198.

 

Súčasťou všeobecných zásad a podmienok používania stránky sú aj iné podmienky, napr. Ochrana osobných údajov, Používanie cookies a iné.

 

Akceptovaním týchto všeobecných zásad a podmienok súhlasíte s používaním webovej stránky www.nikafit.sk a/alebo s používaním našich ďalších projektov.

 

Tieto podmienky platia pre každého, kto akýmkoľvek spôsobom používa webovú stránku a/alebo naše ďalšie projekty.

Používanie stránky www.nikafit.sk a/alebo našich ďalších projektov je na Vaše vlastné riziko a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za Vaše používanie.

 

Uplatňujeme si nárok kedykoľvek doplniť, zmeniť alebo iným spôsobom upraviť tieto všeobecné zásady a podmienky používania. Takto doplnené/zmenené alebo iným spôsobom upravené všeobecné zásady a podmienky používania nadobudnú účinnosť a platnosť v okamihu ich zverejnenia na webovú stránku www.nikafit.sk (prípadne inú platformu alebo nosič). Ako používateľ webovej stránky ste povinný sa oboznámiť aj s týmito novými všeobecnými zásadami a podmienkami používania. Zároveň používaním vyjadrujete súhlas s týmito novými všeobecnými zásadami a podmienkami používania.

 

Ak máte nejaké výhrady voči týmto podmienkam alebo voči obsahu webovej stránky/našich ďalších projektov, môžete nás bezodkladne kontaktovať, prípadne stránku/projekty ďalej nepoužívať.

 

Ustanovenia všeobecných zásad a podmienok používania sa použijú v primeranom rozsahu aj pri budúcich projektoch, ktoré v súvislosti so stránkou www.nikafit.sk spustíme.

 

 1. Zásady a podmienky používania

Od používateľov webovej stránky očakávame určitý bontón, morálnosť a dodržiavanie slušných zásad. Web je založený za účelom rozširovania si obzorov. Nestrpíme tu žiadne nenávistné, urážlivé, dehonestujúce alebo iné neprístojné správanie, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi.

 

Vek používateľa by mal byť minimálne 18 rokov. (Prípadne by malo ísť o vek plnoletosti platný vo Vašej krajine.)

Bez ohľadu na vek je však každý sám zodpovedný za svoje správanie a konanie.

 

 1. Prehlásenie o odbornom poradenstve

Všetky informácie, ktoré sa nachádzajú na tejto stránke (alebo poskytnuté v rámci našich projektov) sú poskytované výlučne na vzdelávacie a zábavné účely. Informácie obsiahnuté na webe sa nesmú brať ako lekárske alebo iné zdravotné odporúčanie týkajúce sa konkrétneho zdravotného stavu jednotlivca.

 

Predtým, než sa rozhodnete niečo z tejto stránky aplikovať do svojho životného štýlu, poraďte sa so svojím lekárom alebo iným príslušným odborníkom.

Zároveň súhlasíte, že informácie obsiahnuté v akomkoľvek obsahu poskytnuté našou webovou stránkou používate na Vaše vlastné riziko.

Nenesieme zodpovednosť za akékoľvek zranenia alebo iné komplikácie, ktoré nastanú v dôsledku používania obsahu tejto stránky (a/alebo našich projektov).

 

 1. Vylúčenie zodpovednosti

Zriekame sa akýchkoľvek záruk a zodpovedností, ktoré pretrvávajú alebo môžu vzniknúť na základe akéhokoľvek zákona.

 

Neposkytujeme žiadne z nasledujúcich záruk a vyhlásení:

 • Stránka a/alebo naše projekty budú pre Vás vhodné (prípadne bezpečné).
 • Stránka a/alebo naše projekty uspokoja Vaše osobné potreby a očakávania.
 • Stránka a/alebo naše projekty budú povolené vo Vašej krajine (prípadne schválené jurisdikciou Vašej krajiny).
 • Stránka a/alebo naše projekty budú poskytované včas, bez prerušenia a bez chýb.
 • Stránka a/alebo naše projekty budú kompatibilné a budú spolupracovať s inými zariadeniami, hardvérom, softvérom alebo dátami.

 

Nezodpovedáme za stratu alebo poškodenie údajov, a preto sa zriekame všetkých nárokov, ktoré sa týkajú poškodenia Vášho počítačového systému, prístupu na internet, sťahovania a pod. Taktiež nezodpovedáme za chybovosť, výluky a výpadky stránky, ktoré sú spôsobené chybovosťou, výlukami alebo výpadkami Vašich systémov, verejnej komunikačnej siete alebo dodávkami elektrickej energie.

 

Nenesieme zodpovednosť za akékoľvek škody, ktoré boli, sú alebo budú spôsobené v súvislosti s používaním stránky (a/alebo našich projektov).

Nezodpovedáme za obsah iných webových stránok, ktoré sú prístupné prostredníctvom odkazov alebo krížových odkazov uvedených na našej stránke.

 

 1. Ochrana osobných údajov

Vaše súkromie je upravené v sekcii Ochrana osobných údajov, ktorá je súčasťou týchto podmienok. Pre bližšie informácie sa oboznámte aj s týmito zásadami.

 

 1. Nekomerčné použitie stránky

Prijatím týchto všeobecných zásad a podmienok sa zaväzujete používať stránku len na osobné účely (prípadne vzdelávacie/informačné/zábavné účely). Nebudete na našej stránke vyvíjať akékoľvek obchodné úsilie, nabádať ktoréhokoľvek používateľa na nákup alebo predaj akýchkoľvek produktov, alebo na komerčné účely.

Používatelia stránky nesmú používať informácie získané z tejto stránky na to, aby kontaktovali, inzerovali, získavali alebo predávali inému používateľovi svoje produkty bez jeho predchádzajúceho súhlasu.

(Za propagáciu tu možno považovať aj vkladanie textov, vodotlačí, videí, obrázkov, zvukových záznamov alebo iných dát na našu stránku, ktoré nie sú výslovne nami schválené a povolené.)

Pokiaľ máte záujem nadviazať obchodnú spoluprácu, neváhajte nás kontaktovať.

 

Pokiaľ nastane z našej strany podozrenie, že používanie webovej stránky bolo v rozpore so zákonom alebo s týmito všeobecnými zásadami a podmienkami používania, máme nárok uplatňovať si svoje práva. V takomto prípade môžeme podniknúť príslušné právne kroky a využiť všetky dostupné právne prostriedky.

 

 1. Obmedzenia súvisiace s obsahom

Nesmiete nahrávať, uverejňovať, prenášať alebo iným spôsobom reprodukovať videá, obrázky, texty, zvukové záznamy a iné diela („obsah“), ktorý:

 • Porušuje autorské práva alebo iné práva tretích strán (napr. ochranné známky, právo na súkromie a pod.).
 • Obsahuje sexuálny podtón alebo pornografiu (vrátane detskej pornografie).
 • Obsahuje osobné alebo identifikačné údaje inej osoby (ak nemáte na takéto použitie súhlas tej konkrétnej osoby).
 • Obsahuje obťažovanie alebo zastrašovanie inej osoby.
 • Obsahuje zavádzajúce, falošné alebo nepresné údaje a informácie, ktoré majú za cieľ vyvolať omyl u ostatných používateľov stránky alebo zakryť pôvod prenášanej správy.
 • Obsahuje škodlivý počítačový kód, súbory alebo programy, ktorých účelom je narušiť alebo znemožniť používanie stránky, tak ako aj narušiť používanie akéhokoľvek hardvéru alebo softvéru.
 • Využíva maloletých.
 • Obsahuje otvorene alebo skrytou formou násilie a nabádanie k nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, náboženstva a viery, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine. Ďalej odmietame, aby takýto obsah zverejňoval zbrane, strelivo, vojnu, alkohol, fajčenie, užívanie omamných látok, liekov, jedov a prekurzorov. Odmietame taktiež obsah, ktorý ohrozuje psychické, fyzické a morálne zdravie jedinca, prípadne spôsobuje narušenie emocionálneho a duševného stavu jedinca.

 

 1. Požiadavky na používateľov

 

Požadujeme, aby ste sa pri používaní stránky správali decentne a s rešpektom.

Ďalej ako používateľ nesmiete:

 • Zhromažďovať, šíriť, spracovávať alebo iným spôsobom manipulovať s osobnými údajmi alebo iným obsahom, ktorý patrí stránke alebo iným používateľom.
 • Pridávať na našu stránku/iné nami prevádzkované platformy (ak je to možné) obsah, ktorý nesúvisí s problematikou (t. j. nerelevantný obsah). Predovšetkým je prísne zakázané šíriť akýkoľvek politický, ideologický alebo iný podobný obsah.
 • Propagovať nepravdivé alebo zavádzajúce informácie; propagovať nezákonné činnosti, ktoré sú hanlivé, urážlivé alebo iným spôsobom nevhodné.
 • Opakovane pridávať rovnaký alebo podobný obsah.
 • Konať klamlivo, vydávať sa za inú osobu, obťažovať alebo sledovať akúkoľvek inú osobu.
 • Poškodzovať alebo zneužívať maloletých.
 • Neoprávnene si privlastňovať webovú stránku a/alebo naše ďalšie projekty (vrátane názvu, značky, loga, sloganu a iných znakov).
 • Upravovať, prispôsobovať, sublicencovať, prekladať, predávať, spätne analyzovať, dešifrovať, kompilovať alebo inak rozoberať akúkoľvek časť našej stránky a/alebo našich ďalších projektov.
 • Zverejňovať, používať, prenášať, distribuovať alebo akýmkoľvek spôsobom sprostredkovať akýkoľvek obsah získaný z našej stránky a/alebo našich ďalších projektov.
 • Neoprávnene inzerovať svoje alebo cudzie produkty na našej stránke.
 • Propagovať podvodné programy, viacúrovňové marketingové systémy (MLM) alebo akékoľvek hazardné hry. Taktiež tu nesmiete darovať hotovosť, ponúkať/hľadať pracovnú silu.
 • Propagovať obchodné činnosti a/alebo predaj bez nášho predchádzajúceho súhlasu (napr. súťaže, lotérie, žrebovania, reklamy a pod.).
 • Zúčastňovať sa na akejkoľvek činnosti, ktorá akýmkoľvek spôsobom porušuje zákon.

 

Máme právo monitorovať akékoľvek konanie podniknuté v rámci našej stránky. Máme právo kontrolovať odovzdaný obsah našej stránke zo strany používateľov a vyhradzujeme si právo na zmenu, úpravu, odstránenie alebo odmietnutie zverejnenia akéhokoľvek obsahu (celkom alebo čiastočne) podľa vlastného uváženia a/alebo na to, aby boli splnené a dodržané platné zákony, predpisy a nariadenia.

 

 1. Publikovaný obsah od používateľov

Pokiaľ publikujete na našu stránku a/alebo na nami iné prevádzkované platformy akýkoľvek obsah, stávate sa jeho vlastníkom. Je však dôležité, aby ste boli upovedomený, že týmto nám udeľujete celosvetové, trvalé, neodvolateľné, nevýlučné, sublicencovateľné právo používať, kopírovať, prenášať, distribuovať, verejne zobrazovať (prostredníctvom všetkých dostupných médií, ktoré sú známe alebo budú vytvorené) diela z Vášho obsahu na akékoľvek komerčné alebo iné účely bez akejkoľvek kompenzácie. K tomuto priraďujeme aj Vami vytvorený obsah, ktorý môže byť uverejnený na akejkoľvek platforme (prípadne nosiči), kde odkazujete na nás.

Ďalej udeľujete všetkým používateľom nášho webu (a/alebo nami prevádzkovaných platforiem) povolenie, že si môžu prezerať Váš obsah pre svoje osobné a nekomerčné účely. Ak nám predostriete akékoľvek návrhy na vylepšenie webu a/alebo našich ďalších projektov, budeme mať právo Vaše návrhy použiť bez akejkoľvek kompenzácie.

Týmto sa zaručujete a vyhlasujete, že všetok Vami publikovaný obsah podlieha nasledovným bodom:

 • Obsah neporušuje práva tretích strán vrátane práv duševného vlastníctva a práv na súkromie.
 • Nebudeme musieť získať licencie od žiadnej tretej strany ani platiť licenčné poplatky tretej strane za tento obsah.
 • Obsah je v súlade s týmito všeobecnými zásadami a podmienkami používania.

 

 1. Odškodnenie

Súhlasíte, že odškodníte, obhájite a/alebo budete chrániť česť nášho webu/našich ďalších projektov (a osôb, ktoré za nimi stoja) v rôznych sporoch, ktoré sa nás týkajú/budú týkať. Zároveň na seba preberáte zodpovednosť, škody, straty a náklady (vrátane primeraných poplatkov za právne zastúpenie), ktoré:

 • Vyplývajú z Vašich aktivít na našej stránke a/alebo vyplývajú z Vášho používania našich ďalších projektov.
 • Vyplývajú z porušovania týchto všeobecných zásad a podmienok používania.
 • Vyplývajú z toho, že akýkoľvek obsah, ktorý ste publikovali na našom webe/iných nami prevádzkovaných platformách, porušuje akýkoľvek zákon alebo akékoľvek osobné právo, právo tretej strany vrátane akéhokoľvek duševného vlastníctva alebo práva na súkromie.

Vyžadujeme, aby ste v prípade vzniku akýchkoľvek sporov s nami spolupracovali.

 

 1. Odkazy a obsah tretích strán

Na našej stránke a/alebo nami iných prevádzkovaných platformách používame odkazy na iné stránky, kde môžete byť presmerovaný. Za obsah na týchto webových stránkach nezodpovedáme.

Rovnako, keď odkazujete na webovú stránku tretích strán, tak my tieto stránky a obsah nekontrolujeme a nezodpovedáme zaň.

Nezodpovedáme za zákonnosť a presnosť akéhokoľvek obsahu na webových stránkach tretích strán a nezodpovedáme ani za ich správanie. Nenesieme zodpovednosť za škody a straty, ktoré Vám budú spôsobené v súvislosti s používaním odkazov na webové stránky tretích strán, ako aj s používaním ich obsahu alebo ich produktov. Pokiaľ máte akýkoľvek vzťah s treťou stranou, je to výlučne vzťah len medzi Vami a touto treťou stranou.

 

 1. Autorstvo a duševné vlastníctvo

Podotýkame, že obsah vytvorený na našej stránke a/alebo naše ďalšie projekty sú výsledkom duševnej tvorivej činnosti. Berte na vedomie, že takýto materiál je chránený autorským právom a/alebo inými dostupnými ochrannými prostriedkami. Neoprávnený zásah do autorských práv môže byť považovaný za trestný čin a z toho môžu vyplývať patričné dôsledky.

 

Plne rešpektujeme autorstvo a duševné vlastníctvo. Žiadame aj našich používateľov, aby robili to isté. Požadujeme, aby každý používateľ zodpovedne odovzdával akýkoľvek obsah na našu stránku (a/alebo nami prevádzkované platformy), a aby takýmto obsahom neporušil autorské práva tretích strán.

V opačnom prípade okamžite odstránime z našej stránky (a/alebo nami prevádzkovaných platforiem) takýto obsah, ak budeme riadne upozornení, že tento obsah porušuje autorské práva tretích strán.

 

Ak sa domnievate, že Vaše dielo (alebo akýkoľvek obsah) bolo spracovávane spôsobom, ktorý predstavuje porušenie autorských práv, pošlite nám písomné oznámenie.

Ak sa domnievate, že Vaše dielo (alebo akýkoľvek obsah) bol omylom odstránený z našej stránky (a/alebo nami prevádzkovaných platforiem), pošlite nám písomné oznámenie.

 

Pokiaľ chcete použiť informácie uvedené na tejto stránke (a/alebo informácie späté s našimi ďalšími projektami) na informačné a/alebo na vzdelávacie účely, robte tak s naším predchádzajúcim súhlasom a s odkazom na nás.

 

 1. Záverečné ustanovenia

 

Tieto všeobecné zásady a podmienky používania môžeme kedykoľvek jednostranne meniť. Zmenu Vám oznámime vhodným spôsobom (napr. zviditeľnenie aktuálnych zásad a podmienok na webovej stránke).

 

Ak doposiaľ neuplatňujeme žiadne práva alebo nároky vyplývajúce z týchto všeobecných zásad a podmienok používania, tak to neznamená, že sa ich zriekame alebo vzdávame. Svoje práva alebo nároky si môžeme kedykoľvek uplatniť.

 

Vaše používanie stránky a/alebo našich ďalších projektov musí byť v súlade so všetkými platnými zákonmi a predpismi a so všeobecnými zásadami a podmienkami používania.

 

Nie ste oprávnený previesť alebo postúpiť akékoľvek zásady, podmienky a práva z týchto všeobecných zásad a podmienok používania na tretiu osobu bez nášho súhlasu.

 

Vyžadujeme používanie tejto stránky (a/alebo našich projektov) povoleným spôsobom, v súlade s týmito všeobecnými zásadami a podmienkami používania a/alebo platnými právnymi predpismi SR.

 

Všetky právne vzťahy medzi nami a Vami sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Možné spory sa budeme snažiť vyriešiť vzájomnou alternatívnou dohodou. V prípade, ak sa to nepodarí, sú na rozhodovanie dostupné príslušné orgány.